UMELDUNG

Nodeems Du dech via den Onlineformulaire ugemellt hues, krëss du eng Konfirmatiouns-Mail. Wanns du innerhalb vun dräi Deeg keng E-Mail solls kritt hunn, da mell dech w.e.g per E-Mail (webinar@nbe.lu) oder per Telefon (Uewen op “Kontakt” drécken) bei eis.

An der Konfirmatiounsmail krëss du méi Informatiounen zur Bezuelung. Fir Dir deng Plaz endgülteg ze sécheren, muss du innerhalb vu 7 Deeg per Iwwerweisung oder per DigiCash den entspriechende Betrag op de Konto vun NBE iwwerweisen. Anerefalls gëtt deng Plaz erëm fräi ginn.


ODEEMS DU DECH UGEMELLT HUES, KRËSS DU ENG KONFIRMATIOUNSMAIL MAT MÉI INFORMATIOUNEN ZU BEZUELUNG.

PROBLEM BEI DER UMELDUNG? MAIL U WEBINAR@NBE.LU