Ënner Wildnisaktivitéite versti mir Aktivitéiten, déi a Richtung „Survival“ ginn an oft an der Wildnispedagogik zum Asaz kommen, wéi z.B. Feier maachen, um Feier kachen, Déierespueren erkennen oder Hütte bauen.