Verbréngt engt entspanend Zäit am Team, wärend Dir mat engem Schnitzmesser Géigestänn aus Gréngholz kreéiert. Schnitzen ass déi perfekt Aktivitéit, fir seng Kreativitéit fräi auszeliewen a gläichzäiteg dat uraalt Handwierk ze entdecken a sech vun Techniken inspiréieren ze loossen, déi scho vun eise Virfare genotzt gi sinn.