Bei dëser Dagesaktivitéit ginn d’Participanten a verschidden Teams opgedeelt, fir aus dem zur Verfügung gestallte Material hiert eegent Flooss ze bauen. No enger Konstruktiounsphas gin d’Floosser fir ee gemeinsamen Ausfluch zu Waasser gelooss.