Bei der Aktivitéit Floossbau huet Äert Team d’Méiglechkeet, sech ewéi richteg Piraten ze fillen. Je no Unzuel u Participante gëtt d’Grupp a verschidden Teams opgedeelt, déi aus dem Material, dat se zur Verfügung gestallt kréien, hiert eegent Flooss kënne bauen. No der Konstruktiounsphas ginn d’Floosser fir ee gemeinsamen Ausfluch op d’Waasser gelooss an zesumme ginn d’Konstruktioune getest.